Παρασκευή, 03 04 2020
Text Size

Αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση Μαθητών

1. Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών, καθώς και στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η αξιολόγηση, η επιχειρηματολογία, η επίλυση προβλημάτων και η πρωτοτυπία.
2. Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως:

α) στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση τις θεματικές ενότητες,
β) στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων, που προέρχονται από ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος,
γ) στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου και
δ) στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων και τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη.

3. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις Τάξεις του ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού, εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας, της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού?Περιβάλλον Εργασίας?
Ασφάλεια και Υγιεινή σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου.
Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας τα θέματα ορίζονται ως εξής:

α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και
β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.

Στα υπόλοιπα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα τα θέματα τίθενται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
Σε κάθε περίπτωση τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Γενικό  βαθμό  προαγωγής  σε  όλες  τις  τάξεις  του ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Όταν ο μαθητής δεν επιτυγχάνει το βασικό μέσο όρο και έχει βαθμολογία μέχρι και σε δύο μαθήματα κάτω του δέκα παραπέμπεται σε εξέταση το Σεπτέμβριο οπότε και αναλόγως με τα αποτελέσματα προάγεται ή απολύεται.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10). Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση του ανωτέρου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση.
Ο βαθμός του απολυτηρίου και πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου προκύπτει από το μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας, καθώς και της προφορικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής του μαθητή.

Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες

Προσοχή! Οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες δεν ταυτίζονται με αυτές που θα λειτουργήσουν στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς

Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και τις αντίστοιχες Ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου είναι οι εξής:

Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τομέας Πληροφορικής

 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Τομέας Μηχανολογίας

 • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
 • Τεχνικός Οχημάτων
 • Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 • Τεχνικός Αυτοματισμού

Τομέας Δομικών Έργων

 • Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 • Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
 • Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης
 

Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
 • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
 

Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

 • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 • Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
 

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής

Τομέας Υγείας ? Πρόνοιας

 • Βοηθός Νοσηλευτή
 • Βοηθός Ιατρικών ?Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 • Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
 • Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Φαρμακείου
 • Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου

Τομέας Αισθητικής - Κομμωτικής

 • Αισθητικής Τέχνης
 • Κομμωτικής Τέχνης
 

Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • Γραφικών Τεχνών
 • Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
 • Αργυροχρυσοχοΐας
 • Συντήρησης Έργων Τέχνης ? Αποκατάστασης
 • Ψηφιδογραφίας ? Υαλογραφίας

Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού

 • Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
 • Επιπλοποιίας ? Ξυλογλυπτικής
 

Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Τομέας Πλοιάρχων

 •  Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Τομέας Μηχανικών

 • Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου

Νόμος 4186, 17/09/2013

ΤΑΞΗ Α΄

1. Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίως, με:

 • δέκα (10) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και
 • εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεκατριών (13) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού.

α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής:

1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),

2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),

3. Φυσική (2 ώρες),

4. Χημεία (2 ώρες),

5. Πολιτική Παιδεία, (2 ώρες), με διακριτά  διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία,

6. Ιστορία (1 ώρα),

7. Θρησκευτικά (1 ώρα),

8. Ερευνητική Εργασία (Project) (2 ώρες),

9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (2 ώρες),

10. Φυσική Αγωγή (2 ώρες). 

β .Τα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού στην Α΄ ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:

1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:

 1. Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες),
 2. Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας (3 ώρες),
 3. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες),
 4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή  (2 ώρες),
 5. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες).

2. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας:

 1. Οργάνωση και Διοίκηση (4 ώρες),
 2. Αρχές Λογιστικής (3 ώρες),
 3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή  (2 ώρες),
 4. Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες).

3. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής:

 1. Αρχές Αγροτικής Παραγωγής (3 ώρες),
 2. Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων (3 ώρες),
 3. Αρχές Επιστήμης της Διατροφής (3 ώρες)
 4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες),
 5. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες).

4. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων: 

 1. 1. Ναυτική Τέχνη (2 ώρες),
 2. 2. Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες),
 3. 3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες),
 4. 4. Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα),
 5. 5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας? Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες),
 6. 6. Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες).

ΤΑΞΗ Β΄& Γ΄

Στη Β΄ και Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.
Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

 • δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και
 • είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας.

Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

ΤΑΞΗ Β΄

α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:

 1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
 3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),
 4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
 5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
 6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
 7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα). 

ΤΑΞΗ Γ΄

α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:

 1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
 3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
 4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
 5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
 6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

β. Μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Β΄ και Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ

Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Β΄ και Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αντιστοιχία των διδασκόμενων μαθημάτων και των κλάδων?ειδικοτήτων εκπαιδευτικών
σε α΄ και β΄ ανάθεση και των τεσσάρων τάξεων του ΕΠΑ.Λ..

γ. Προαχθέντες μαθητές της Α΄ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Β΄ μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε ειδικότητα που επιθυμούν,
ανεξαρτήτως των μαθημάτων προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α΄ Τάξη.

 

Τάξη Μαθητείας

Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος:

 • «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ., καθώς και τις σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ο.Α.Ε.Δ. για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Αυγούστου εκάστου έτους.

Στην  «Τάξη  Μαθητείας»  εφαρμόζεται:

 • «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
  Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του Ο.Α.Ε.Δ. ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκαστος εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και του Ο.Α.Ε.Δ. είναι αρμόδιος για την εκπαιδευτική, εργαστηριακή και τη μαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο 25 μαθητών.
Ετησίως, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης,συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.