Παρασκευή, 03 04 2020
Text Size

Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου

Νόμος 4186, 17/09/2013

ΤΑΞΗ Α΄

1. Στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.

Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίως, με:

 • δέκα (10) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και
 • εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεκατριών (13) ωρών εβδομαδιαίως, που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού.

α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής:

1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),

2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),

3. Φυσική (2 ώρες),

4. Χημεία (2 ώρες),

5. Πολιτική Παιδεία, (2 ώρες), με διακριτά  διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία,

6. Ιστορία (1 ώρα),

7. Θρησκευτικά (1 ώρα),

8. Ερευνητική Εργασία (Project) (2 ώρες),

9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (2 ώρες),

10. Φυσική Αγωγή (2 ώρες). 

β .Τα μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού στην Α΄ ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:

1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών:

 1. Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες),
 2. Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας (3 ώρες),
 3. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες),
 4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή  (2 ώρες),
 5. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες).

2. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας:

 1. Οργάνωση και Διοίκηση (4 ώρες),
 2. Αρχές Λογιστικής (3 ώρες),
 3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή  (2 ώρες),
 4. Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες).

3. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής:

 1. Αρχές Αγροτικής Παραγωγής (3 ώρες),
 2. Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων (3 ώρες),
 3. Αρχές Επιστήμης της Διατροφής (3 ώρες)
 4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας ? Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες),
 5. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες).

4. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων: 

 1. 1. Ναυτική Τέχνη (2 ώρες),
 2. 2. Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες),
 3. 3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες),
 4. 4. Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα),
 5. 5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ? Περιβάλλον Εργασίας? Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες),
 6. 6. Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες).

ΤΑΞΗ Β΄& Γ΄

Στη Β΄ και Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως.
Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

 • δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως με έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινό για όλους τους μαθητές και
 • είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται από τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας.

Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

ΤΑΞΗ Β΄

α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:

 1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
 3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα),
 4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
 5. Θρησκευτικά (1 ώρα),
 6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα)
 7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα). 

ΤΑΞΗ Γ΄

α. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. είναι τα εξής:

 1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα),
 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα),
 3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα),
 4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα),
 5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα),
 6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

β. Μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Β΄ και Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ

Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Β΄ και Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η αντιστοιχία των διδασκόμενων μαθημάτων και των κλάδων?ειδικοτήτων εκπαιδευτικών
σε α΄ και β΄ ανάθεση και των τεσσάρων τάξεων του ΕΠΑ.Λ..

γ. Προαχθέντες μαθητές της Α΄ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Β΄ μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε ειδικότητα που επιθυμούν,
ανεξαρτήτως των μαθημάτων προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α΄ Τάξη.

 

Τάξη Μαθητείας

Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος:

 • «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ., καθώς και τις σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ο.Α.Ε.Δ. για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Αυγούστου εκάστου έτους.

Στην  «Τάξη  Μαθητείας»  εφαρμόζεται:

 • «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.
  Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του Ο.Α.Ε.Δ. ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έκαστος εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και του Ο.Α.Ε.Δ. είναι αρμόδιος για την εκπαιδευτική, εργαστηριακή και τη μαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο 25 μαθητών.
Ετησίως, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης,συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.